Adatkezelő: Thury Dent Kft. (továbbiakban Adatkezelő)
Cím: 8174 Balatonkenese Fő utca 25.
Postacíme: 8174 Balatonkenese Fő utca 25.
Telefon: +36 209954540
E-mail címe: hoteldolcevita.ungarn@gmail.com
Cégjegyzékszám: 19-09-510425
Adószám: 13839772-2-19
Honlap:www.dolcevitahotel.hu


Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Adatkezelő tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely az Adatkezelő hivatalos weboldalán elektronikusan, illetve az egyes szállodákban papíralapon is elérhető.

Jelen Tájékoztató általános eligazítást ad az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. Az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, azonban az ilyen eltérésekre és annak pontos módjára az Adatkezelő a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Adatkezelő az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 1. Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából:

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.

Európai Gazdasági Térség (EGT): Az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam, valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.

 1. Adatkezelés céljai

2.1. Szállodai szolgáltatások

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a kapcsolattartás, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak bemutatása. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak, megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

2.1.1. Ajánlatkérés, Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos ajánlatkérés, és szobafoglalás esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • lakóhely (cím, település, irányítószám, ország),
 • e-mail cím,
 • telefonszám,

 

2.1.2. Bejelentő lap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelynek az Adatkezelő létesítményében dolgozó alkalmazottak részére történő átadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése céljából addig kezelje, ameddig az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • lakcím
 • születési hely, idő
 • személyi azonosító száma
 • állampolgárság

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával, és átadásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon feltüntetett személyes adatait az Adatkezelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében a szükséges ideig kezelje, illetve archiválja.

2.1.3. Ajándékutalvány vásárlás

Ajándékutalvány vásárlásakor a Vásárló az alábbi személyes adatokat adja meg:

Személyes vásárlás esetén:

 • név,
 • számlázási név és cím;

 

Online megrendelés esetén  az Adatkezelő hivatalos weboldalain keresztül:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási név és cím
 • kézbesítési név és cím
 • megajándékozott(ak) neve(i)

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás és az ajándékutalvány kézbesítése.
Az így kapott személyes adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.

2.1.4. Vendégkérdőív

Az Adatkezelő szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként papír alapú vendég kérdőív útján adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor a Vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:

 • név;
 • látogatás dátuma;
 • szobaszáma;
 • elérhetőség (cím, e-mail cím);

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.

A Vendégkérdőív kitöltésével megadott személyes adatokat az Adatkezelő a panasz kivizsgálását követő 5 (Öt) munkanapon belül törli. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet a Vendég hoteldolcevita.ungarn@gmial.com címre eljuttatott kérelmére az Adatkezelő törli.

2.2. Kamerarendszer

A Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében az Adatkezelő által üzemeltetett szállodák területén kamerák üzemelnek.

Az érintett a szállodába történő belépésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő róla mozgókép felvételt készítsen, és azt a jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében a szükséges ideig (168óra) kezelje, illetve archiválja.

2.3. Hírlevél

Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre a szállodák honlapjain, e-mailben, papír alapon, facebookon vagy más módon történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá, azzal hogy részére az Adatkezelő az általa megadott e-mail címre, illetve facebook elérhetőségre elektronikus hírlevelet küldjön.

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. A listát vagy az adatokat a Társaság jogosult továbbítani az így harmadik személynek, abból a célból, hogy a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatást kapjon az Adatkezelő legújabb akcióiról.

Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, vagy a hoteldolcevita.ungarn@gmail.com e-mail címre vagy az Adatkezelő 8174 Balatonkenese, Táncsics M.u. 6/a postacímére küldött lemondási kérelem útján.

2.4. A Facebook oldal

Az Adatkezelő által üzemeltetett társaságok külön-külön is elérhetőek a Facebook közösségi portálon.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő weboldalain található-, valamint azokon meg nem található – exkluzív – tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

2.5. Nyereményjáték

Az Adatkezelő önállóan, vagy mással együtt esetenként nyereményjátékot szervez egy adott szálloda/szállodák szolgáltatásainak megismertetése céljából.

A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online az Adatkezelő honlapjain illetve, facebook oldalain regisztrációt követően van lehetőség, az alábbi adatok megadása után

 • keresztnév,
 • vezetéknév,
 • lakó/tartózkodási hely (cím, település, irányítószám, ország),
 • e-mailcím,
 • telefonszám,

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez az Adatkezelő eljuttathassa a nyereményt. Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követő 15 munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat. A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló Vendégek esetén a fenti adatokat az Adatkezelő a jelen Tájékoztató 3.4 pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább

2.6. Weboldal látogatási adatok

Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmilyen ráhatása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

2.7. E-mail

Adatkezelő biztosítja azt, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a Thury Dent Kft-vel. Adatkezelő az üzeneteket a kérdés megválaszolásáig kezeli, ezt követően pedig az e-maileket archiválja és 5 évig tárolja.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében Adatkezelő minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz.

Adatkezelő munkavállalói a személyes adatokat csak a szükséges mértékben és csak engedélyezett célra használják. Ennek biztosítására titoktartási kötelezettséget vállaltak, amely kötelezettség a tevékenység befejezte után is fennáll. 

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja. 

 1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak konkrét listáját hotledolcevita.ungarn@gmail.com e-mail címre írott levélben lehet kérelmezni, amely kérelmeknek a Társaság 30 (Harminc) napon belül írásban tesz eleget. 

 1. Jogorvoslat

6.1. Tájékoztatás

Az érintett hotledolcevita.ungarn@gmail.com írt email címre, vagy az Adatkezelő nevére és címére (Thury Dent Kft. 8174 Balatonkenese, Táncsics M.u.6/a ) eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül az Adatkezelő– azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

6.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a  7.1. pontban foglaltak irányadóak.

 6.3. Törlés és zárolás, tiltakozás 

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Info.tv. 17. § – 21.§- ban foglaltak irányadóak.

6.4. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Info.tv. 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első 2:51. § – 2:54. § foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.5. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról a érintetteket értesíti. Az Adatkezelő a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu